Perlaksanaan Latihan Mengajar

Syarat

 • Tertakluk kepada syarat pengajian dan peraturan Akademik di Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM).


Penempatan

 • Penempatan guru pelatih dibuat secara pemuafakatan antara UTHM dan sekolah dengan kerjasama Jabatan Pelajaran Negeri/BPTV
 • Penempatan guru pelatih adalah mengikut bidang pengajian di UTHM dan kesediaan sekolah.
 • Guru pelatih ditempatkan di mana-mana institusi pendidikan yang berkaitan atau di sekolah rendah/menengah mengikut bidang yang berkaitan.


Tempoh

 • Tempoh minimum pelaksanaan latihan mengajar adalah selama 16 minggu.
 • Sebarang tambahan lain adalah tertakluk kepada struktur kursus yang ditentukan oleh Jawatankuasa Akademik atau Senat dan Peraturan Akademik UTHM.


Bilangan Waktu Mengajar

 • Bilangan waktu mengajar adalah 8 – 12 waktu seminggu merangkumi mata pelajaran major/pengkhususan dan minor/elektif.
 • Syarat-syarat lain berkaitan dengan bilangan waktu mengajar adalah mengikut keperluan kursus di UTHM.


Bimbingan

 • Bimbingan oleh pensyarah penyelia dan guru pembimbing secara berterusan mesti diamalkan sepanjang latihan mengajar meliputi bimbingan pengetahuan kandungan pedagogi dan profesionalisme.
 • Guru pembimbing perlu merekod bimbingan yang diberikan.


Bilangan Penyeliaan

 • Penyeliaan hendaklah berasaskan kepada prinsip dan kaedah penyeliaan klinikal.
 • Penilaian hanya dibuat selepas bimbingan diberikan.
 • Bilangan penyeliaan minimum yang dicadangkan adalah seperti berikut :-
            Pensyarah Penyelia : 3 kali
            Guru Pembimbing : 5 kali
 • Pihak UTHM berhak menentukan bilangan penyeliaan yang wajar mengikut struktur atau peruntukan kursus di UTHM.
 • Penilaian bersama antara Penilai Kedua dan Guru Pembimbing perlu bagi kes-kes khas (cemerlang atau gagal).


Penyediaan Rancangan Mengajar

 • Penulisan Rancangan Mengajar adalah secara dalam talian dengan menggunakan Sistem E-Pengurusan Latihan Mengajar.
 • Penulisan Log Harian serta Jurnal juga perlu ditulis dan dilengkapkan seperti yang disediakan di dalam sistem tersebut
 • Penilaian penyediaan Rancangan Mengajar adalah secara sistem dalam talian. 


Penyediaan Portfolio Pengajaran

 • Semua bahan yang terlibat bagi penghasilan portfolio adalah perlu secara salinan lembut (softcopy). Perlu dihantar setelah tamat LM dan menyerahkan kepada pihak Jabatan Latihan Mengajar & Industri dalam bentuk CD berdasarkan format yang telah ditetapkan oleh pihak fakulti.
Follow us